سخنرانی معاد در قرآن کریم

موضوع سخنرانی : معاد برهانی در آیات قرآنی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به موضوع معاد در قرآن پرداخته شده است، که شامل معنا و جایگاه معاد، امکان معاد و در ادامه ضرورت معاد است. که برخی از زیرموضوعات آن به شرح زیر می‏‏ باشد.
معاد و برگشتن روح به جسم، معاد در اديان الهی، تعداد آيات درباره معاد بالاترين در قرآن كريم، عبادت و اعتقاد به معاد،آيات قرآن كريم در اثبات امكان معاد، ضرورت معاد

عنوان فایل توضیحات
29 جلسه بیست و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
28 جلسه بيست و هشتم دكتر محمد اسدي گرمارودي
27 جلسه بیست و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
26 جلسه بیست و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
25 جلسه بیست و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
24 جلسه بیست و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
23 جلسه بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
22 جلسه بیست و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
21 جلسه بیست و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
20 جلسه بیستم دکتر محمد اسدی گرمارودی