سخنرانی ها
عنوان فایل توضیحات
1 جلسه شانزدهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه پانزدهم|جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه پانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی