سیر مطالعاتی


۱- کتاب حکمت شیعی ( نویسنده : مرتضی رحیمی نژاد )


۲- انسان و ایمان ( استاد مرتضی مطهری )


۳- انسان کامل ( استاد مرتضی مطهری )


۴- اسلام و مقتضیات زمان – ۲ جلد ( استاد مرتضی مطهری )


۵- ارکان ایمان شیعی – ۳ جلد ( استاد محمد اسدی گرمارودی )


۶- عقاید استدلالی – ۲ جلد ( ربانی گلپایگانی )


٧- خاتمیت ( استاد مرتضی مطهری )


٨- شیعه در اسلام ( علامه سید محمد حسین طباطبائی )

٩- نقش ائمه ( علیهم السلام ) در احیاء دین – ۱۳ جلد ( علامه عسگری )