سخنرانی سبط اکبر

موضوع سخنرانی : امام حسن مجتبی علیه السلام - سبط اکبر

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه صوتی – تصویری مشتمل بر سخنرانی های جناب استاد در خصوص امام حسن مجتبی علیه السلام است. در این مجموعه گران سنگ به سه محور کلی در خصوص سبط اکبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله پرداخته شده است؛
محور اول: بررسی فضائل و مناقب آن حضرت
محور دوم: بررسی شبهات وارد شده در خصوص زندگی و سیره ایشان
محور سوم: بررسی بعضی از فرمایشات و دستورات آن بزرگوار به پیروان و شیعیانشان
عناوین سخنرانی های ایشان به شرح زیر است:
تحلیل صلح امام حسن علیه السلام و رد شبهه تعداد زوجات ایشان | جلسه اول
دلایل صلح امام حسن علیه السلام و نتایج آن | جلسه دوم
نقش تولی و تبری در تحقق جامعه ایده آل اسلامی | جلسه سوم
نقش مردم در غلبه حق بر باطل | جلسه چهارم
ابعاد وجودی انسان و نقش تفکر در کمال بعد روحانی | جلسه پنجم
سیره امام حسن علیه السلام و ارتباط آن با فهم مردم | جلسه ششم
ملاک امامت و نقش مردم در اعمال آن | جلسه هفتم
چگونگی بهره مندی موجود مختار از فیض تام الهی | جلسه هشتم
صلح امام حسن علیه السلام و لزوم اطاعت محض از معصوم | جلسه نهم
دنیا از منظر امام حسن علیه السلام | جلسه دهم
عملکرد سیاسی امام حسن علیه السلام | جلسه یازدهم
جایگاه امام حسن علیه السلام در میان فرق اسلامی، قرآن و سنت | جلسه دوازدهم
عوامل احقاق حق در جامعه | جلسه سیزدهم
صفات عبد صالح از منظر امام حسن علیه السلام | جلسه چهاردهم
ارزش تفکر از منظر امام حسن علیه السلام | جلسه پانزدهم(صوتی و تصویری)
اثرات وجودی امام حسن علیه السلام در تاریخ اسلام | جلسه شانزدهم
چگونگی نگرش صحیح به دنیا | جلسه هفدهم

عنوان فایل توضیحات
17 جلسه هفدهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی

چگونگی نگرش صحیح به دنیا

16 جلسه شانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

اثرات وجودی امام حسن علیه السلام در تاریخ اسلام

15 جلسه پانزدهم(صوتی و تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی

ارزش تفکر از منظر امام حسن علیه السلام

14 جلسه چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

صفات عبد صالح از منظر امام حسن علیه السلام

13 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

عوامل احقاق حق در جامعه

12 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

جایگاه امام حسن علیه السلام در میان فرق اسلامی، قرآن و سنت

11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

عملکرد سیاسی امام حسن علیه السلام

10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

دنیا از منظر امام حسن علیه السلام

9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

صلح امام حسن علیه السلام و لزوم اطاعت محض از معصوم

8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

چگونگی بهره مندی موجود مختار از فیض تام الهی