سخنرانی اخلاق در خانواده

موضوع سخنرانی : اخلاق در خانواده با توجه به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی شامل 18 جلسه است که در آن استاد دکتر اسدی گرمارودی به مباحث زیر پرداخته اند:
– اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام – جلسه اول الی هشتم
– نقش رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در زندگی انسانها – جلسه نهم الی دهم
– زندگی پیامبر اکرم و درسهایی از آن – جلسه یازدهم
– پیروی از انبیاء تنها عامل سعادت بشری – جلسه دوازدهم
– دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی بعد از بعثت پیامبر اکرم – جلسه سیزدهم
– بررسی زندگی پیامبر اکرم به عنوان الگو و اسوه و مظهر تجلی رحمت حق – جلسه چهاردهم
– اسوه بودن پیامبر اکرم با توجه به آیات قرآن کریم – جلسه پانزدهم
– تحلیل زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با توجه به آیه 144 از سوره مبارکه آل عمران – جلسه شانزدهم
– دلابل پذیرش پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان الگوی عملی در زندگی – جلسه هفدهم
– رابطه ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سعادت بشریت – جلسه هجدهم

عنوان فایل توضیحات
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی