سخنرانی دعای ابوحمزه ثمالی

موضوع سخنرانی : شرح و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

استاد گرانقدر در این مجموعه سخنرانی که در سال های 79 و 80 و مجموعا در 12 جلسه ایراد شده است به شرح و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی