سخنرانی غدیر 97

موضوع سخنرانی :

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :