تفسیر سوره مبارکه حجرات

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره مبارکه حجرات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

شروع سخنرانی استاد گرانقدر در شب های جمعه سال ۱۴۰۳ با موضوع تفسیر اخلاقی سوره مبارکه حجرات

عنوان فایل توضیحات
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول | مقدمات دکتر محمد اسدی گرمارودی