مقام اباعبداللهی امام حسین علیه السلام

موضوع سخنرانی : مقام اباعبداللهی امام حسین علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در دهه اول محرم 1403

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی