مقام الهی امامت

موضوع سخنرانی : مقام الهی امامت

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در عید سعید غدیر سال 1403 با موضوع "مقام الهی امامت"

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی