روزه و تقوا

موضوع سخنرانی : روزه و تقوا

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در اولین شب جمعه ماه رمضان سال 1402

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی