تحریف مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و علل آن

موضوع سخنرانی : تحریف مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و علل آن

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در فاطمیه سال 1402

عنوان فایل توضیحات
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی