هدایت مهدوی

موضوع سخنرانی : هدایت مهدوی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در محرم و صفر سال 1402 در کشور استرالیا با موضوع هدایت مهدوی

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی