پاسخ به شبهات پیرامون امام عصر عج

موضوع سخنرانی : پاسخ به شبهات پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 1402

1.مبانی اعتقاد به امام عصر عج

2. اصل موجودیت امام عصر عج بر اساس قرآن، روایات و تاریخ

3. ضرورت وجود امام عصر عج بر اساس قرآن، روایات

بحث شاهد و شهید ، عمود نور

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی