معنای زندگی از منظر روان شناسی

موضوع سخنرانی : معنای زندگی از منظر روان شناسی

سخنران : دکتر مهدی دوایی

سخنرانی دکتر مهدی دوایی از سلسله جلسات تربیتی - روانشناسی در خصوص معنای زندگی از منظر روان شناسی در سال 1402

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم دکتر مهدی دوایی

1 جلسه اول دکتر مهدی دوایی