سخنرانی موضوعی
عنوان فایل توضیحات
41 جلسه نود ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
42 جلسه نود ام دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

43 جلسه هشتاد و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
44 جلسه هشتاد و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۱ الی ۱۲۳ از سوره مبارکه بقره

45 جلسه هشتاد و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
46 جلسه هشتاد و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۲۰ از سوره مبارکه بقره

47 جلسه هشتاد و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ از سوره مبارکه بقره

48 جلسه هشتاد و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
49 جلسه هشتاد و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه بقره

50 جلسه هشتاد و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی