سخنرانی موضوعی
عنوان فایل توضیحات
31 جلسه نود و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
32 جلسه نود و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

33 جلسه نود و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

34 جلسه نود و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
35 جلسه نود و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

36 جلسه نود و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
37 جلسه نود و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
38 جلسه نود و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

39 جلسه نود و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
40 جلسه نود و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره