سخنرانی موضوعی
عنوان فایل توضیحات
21 جلسه صد ام دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۸ از سوره مبارکه بقره

22 جلسه صد ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
23 جلسه نود و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
24 جلسه نود و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۶ و ۱۲۷ از سوره مبارکه بقره

25 جلسه نود و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۵ و ۱۲۶ از سوره مبارکه بقره

26 جلسه نود و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
27 جلسه نود و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

28 جلسه نود و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
29 جلسه نود و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
30 جلسه نود و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره