سخنرانی موضوعی
عنوان فایل توضیحات
191 جلسه بیست و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
192 جلسه بیست و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۲۷ از سوره مبارکه بقره

193 جلسه بیست و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
194 جلسه بیست و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
195 جلسه بیست و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
196 جلسه بیست و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۲۶ از سوره مبارکه بقره

197 جلسه بیست و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
198 جلسه بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
199 جلسه بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۲۶ از سوره مبارکه بقره

200 جلسه بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی