سخنرانی موضوعی
عنوان فایل توضیحات
91 جلسه شصت و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۷ از سوره مبارکه بقره

92 جلسه شصت و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
93 جلسه شصت و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۴ الی ۸۶ از سوره مبارکه بقره

94 جلسه شصت و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
95 جلسه شصت و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۸۳ از سوره مبارکه بقره

96 جلسه شصت و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
97 جلسه شصت و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
98 جلسه شصت و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۳ از سوره مبارکه بقره

99 جلسه شصت و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۰ الی ۸۲ از سوره مبارکه بقره

100 جلسه شصت و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی